Homepage

Elektromehanički aktuator suhe dvostruke spojke

Ispitni postav elektromehaničkog polužnog aktuatora suhe dvostruke spojke razvijen je s ciljem potpore eksperimentalnom istraživanju karakterizacije i modeliranja dinamike aktuatora. Postav je izgrađen oko izvornog zvonolikog kućišta spojke (1) koje sadržava aktuatore (2) i njihove izmjenične pogonske motore s navojnim vretenima i preciznim inkrementalnim davačima. Kako bi se aktuatori odvojili od složene (nelinearne) dinamike sklopa spojke, odabrani aktuator opterećuje se linearnom spiralnom oprugom (4). Mehanizam za podešavanje (5) dodan je kako bi omogućio ručnu varijaciju predopterećenja opruge ili zračnosti između potisnog ležaja i opruge, čime se simuliraju različiti uvjeti opterećenja akturatora. Sila potisnog ležaja (6) neposredno se mjeri preciznim tenzometarskim senzorom sile (7), dok se gibanje poluge mjeri uporabom dvaju LVDT (engl. Linear Variable Differential Transducer) senzora pomaka. Jedan je korišten za mjerenje pomaka poluge tj. potisnog ležaja (8), dok se drugi koristi za mjerenje položaja na suprotnoj strani poluge (9) kod točke oslanjanja.

1. zvonoliko kućište spojke
2. aktuatori
3. servomotor s navojnim vretenom
4. tlačna opruga (teret)
5. mehanizam za podešavanje
6. potisni ležaj
7. tenzometarski senzor sile
8. senzor položaja potisnog ležaja
9. senzor položaja na suprotnoj strani poluge


Slika 1. Sheme i fotografije eksperimentalnog postava elektromehaničkog aktuatora suhe dvostruke spojkeKratki video zapis tipičnog pokusa može se vidjeti ovdje.


Publications


  • M. Milutinović, V. Ivanović, J. Deur, D. Ščap

    Geometric Analysis of a Dual Clutch Lever-Based Electromechanical Actuator with Application to Actuator Dynamics Modelling

    SAE paper #2012-01-0631, SAE International Journal of Passenger Cars - Mechanical Systems, Vol. 5, No. 2, pp. 865-875, 2012
  • V. Ivanović, M. Hoić, J. Deur, Z. Herold, H. E. Tseng

    Design of Test Rigs for a Dry Dual Clutch and its Electromechanical Actuator

    SAE paper #2012-01-0807, SAE International Journal of Passenger Cars - Mechanical Systems, Vol. 5, No. 1, pp. 612-620, 2012